به گزارش پایگاه خبری فضای مجازی ایران فیمنا؛ اینترنت ملی یا همان شبکه ملی اطلاعات در سالیان اخیر موافقان و مخالفان فراوانی داشته است. برخی از این نظرات البته مبتنی بر شناخت های غلط و سطحی و غیر واقعی از این پدیده بوده است. این گرافیک متحرک ساده در تلاش برای ارائه تعریفی کوتاه و کاربردی از اینترنت ملی است.