به گزارش پایگاه خبری فضای مجازی ایران فیمنا؛ در حالی که وزارت ارتباطات اجرای دولت الکترونیکی را در دستور کار دارد، معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرد راهبری دولت الکترونیکی در کشور به عنوان وظایف حاکمیتی بر عهده شورای عالی فضای مجازی است.دولت الکترونیک

عباس آسوشه معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به ایجاد شورای عالی فضای مجازی در کشور با حکم مقام معظم رهبری به عنوان نقطه کانونی متمرکز در سیاست گذاری، تصمیم گیری و هماهنگی فعالیت ها در فضای مجازی گفت: چارچوب نهادهای راهبری دولت الکترونیک در سه بخش اصلی سیاست­گذاری و تصمیم­سازی، حکمرانی و هماهنگی و تسهیل اجرای دولت الکترونیک  است که در کشور شورای عالی فضای مجازی این مسئولیت را بر عهده دارد و  تمامی دستگاه های کشور موظف به همکاری همه جانبه با این شورا هستند.

مرکز ملی فضای مجازی و وظایف حاکمیتی

وی افزود: برخی از وظایف در نظر گرفته شده مانند تقسیم کار ملی، ایجاد هماهنگی و هم افزایی، بویژه نظارت و ارزیابی در همه ابعاد فضای مجازی کشور که در زمره  وظایف حاکمیتی هستند،  برعهده مرکز ملی فضای مجازی به عنوان بازوی اجرایی شورای عالی فضای مجازی کشور قرارگرفته است./فارس