مدیرعامل شرکت پست بر لزوم توجه ویژه در تدوین برنامه های بخش پست در برنامه ششم توسعه کشور با محوریت تحقق دولت و خدمات الکترونیکی تاکید کرد.

حسین مهری با اشاره به الزامات برنامه ششم توسعه در بخش پست به عنوان زمینه‌سازی برای تحول زیربنایی کشور اظهار داشت: نیاز به توجهی ویژه در تدوین برنامه های بخش پست در برنامه ششم توسعه وجود دارد که می تواند راهبردی برای تحقق دولت و خدمات الکترونیکی در کشور باشد.

وی تدوین برنامه ششم توسعه پست را مستلزم تدوین نظام برنامه‌ریزی متناسب با ساز و کارهای موجود در شبکه ارتباطی کشور دانست و گفت: در طراحی ساختار تدوین برنامه ششم توسعه در بخش پست، باید برنامه های پیشین توسعه، به ویژه برنامه چهارم و پنجم مورد بررسی قرار گرفته و نقاط ضعف و کاستی‌های موجود در فرایندها و ساختار تدوین این برنامه ها شناسایی شده است.

مدیرعامل شرکت پست خاطرنشان کرد: در این راستا، کمیته تدوین برنامه پست و کارگروه‌های موجود، براساس سیاست‌ها و خط مشی‌های تعیین شده برای انجام ماموریت محوله در خصوص تدوین برنامه ششم توسعه بخش پست، سازماندهی شده‌ که هر یک از آنان براساس وظایف تعیین شده به انجام امور محوله مطابق با مفاد مجموعه ابلاغی اقدامات لازم را به عمل خواهند آورد.

مهری بر ارائه سرویس ها و خدمات جدید، شناخت بازار و نورآوری در خدمات به عنوان اولویت های مهم در تدوین برنامه ششم پست تاکید کرد.​