به گزارش پایگاه خبری فضای مجازی ایران فیمنا؛ این آمار بر پایه نظر سنجی از ۸۶۳ کاربر بزرگسال گـــوشــــی هوشــــمند در ســــپتامبر ۲۰۱۶ در آمــــریکا تــــهــــیــــه شــــده اســــت.