به گزارش پایگاه خبری فضای مجازی ایران فیمنا؛ طرح گرافیکی خسارت های مشهود اقتصادی فتنه سال ۸۸ نشان می‌دهد چه جنایتی در حق مردم و بیت المال شده است.خسارات فتنه ۸۸