فراخوان جشنواره سوم بازیهای رایانه ای تهران اواسط فروردین ماه جاری منتشر می شود.
به گزارش مهر، در این فراخوان، ضوابط و مقررات برگزاری این رویداد و شرکت در جشنواره سوم بازی های رایانه ای تهران اعلام شده است.
جشنواره بازیهای رایانه ای تهران توسط بنیاد ملی بازیهای رایانه ای برگزار می شود و این فراخوان به منطور دریافت پیشنهادات و راهکارهای برگزاری بهتر جشنواره سوم ارائه خواهد شد.