در دوره فضای مجازی که تمامی ذهن های بشر را به تسخیر خود درآورده ، انتشار این آگهی در روزنامه گواه این رخداد زندگی امروزی است.به گزارش ایلنا، در دوره فضای مجازی که تمامی ذهن های بشر را به تسخیر خود درآورده ، انتشار این آگهی در روزنامه گواه این رخداد زندگی امروزی است.

549263_249