عباس آسوشه به سمت معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی منصوب شد.
طی حکمی از سوی محمد حسن انتظاری، دبیر شورایعالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، عباس آسوشه به سمت معاونت فناوری مرکز ملی فضای مجازی منصوب شد.
در حکم انتظاری برای آسوشه آمده است: امید است با بهره گیری از توان متخصصان کشور در اشراف کامل و به روز مرکز ملی نسبت به فضای مجازی و زمینه سازی سیاستگذاری، برنامه ریزی و تصمیم گیری در خصوص نحوه مواجهه فعال نرم افزاری و سخت افزاری و افزایش آمادگی فنی و پژوهشی کشور و همچنین تحقق بخشیدن به اقدامات مصوب شورای عالی فضای مجازی و ارتقای مستمر قابلیت ها و دامنه خدمات آن که مهمترین فعالیت های جنابعالی خواهد بود، موفق باشید.